PORADNIA PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNA Nr 4

we Wrocławiu

PORADNIA PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNA Nr 4

we Wrocławiu

PORADNIA PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNA Nr 4

we Wrocławiu

PORADNIA PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNA Nr 4

we Wrocławiu

Punkt Konsultacyjny dla rodzin w kryzysie oraz zagrożonych przemocą domową

Punkt prowadzi usługi na rzecz dzieci, młodzieży i ich rodzin znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej w związku z:

  • przemocą w rodzinie
  • śmiercią bliskiej osoby
  • chorobą własną lub osoby bliskiej
  • zagrożeniem samobójstwem
  • zdarzeniami losowymi (np. wypadek komunikacyjny, doświadczenie przestępstwa)

Konsultacje odbywają się w każdy piątek: 14.00-16.00
na terenie Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej nr 4
przy ul. Jemiołowej 59 we Wrocławiu.
Prosimy o wcześniejszą rejestrację osobistą lub telefoniczną: tel. 71 798 68 30
Dyżury prowadzi: Iwona Pawlikowska - psychoterapeuta z wieloletnim doświadczeniem pracy z osobami w kryzysie oraz doświadczającymi przemocy

Punkt Porad dla Rodzin Plus

Punkt działa na terenie Poradni od roku szkolnego 2005/2006 w ramach oferty wspierania rodzin wielodzietnych. Istotnym elementem wsparcia jest preferencyjny dostęp do specjalistów Poradni dla rodzin posiadających więcej niż dwoje dzieci. W ramach działalności punktu realizowane są:
- indywidualne konsultacje specjalistyczne w Poradni dla rodziców dotyczące zagadnień trudności dydaktycznych i wychowawczych dzieci
- diagnozy psychologiczno–pedagogiczne pozwalające na ocenę możliwości rozwojowych dziecka oraz ukierunkowujące postępowanie z dzieckiem
- cykliczne spotkania instruktażowe dla rodziców ukierunkowujące pracę z dziećmi
- ćwiczenia usprawniające dla dzieci ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się
- spotkania konsultacyjno-doradcze dla rodziców na terenie szkoły

Punkt Konsultacyjny dla Rodzin z Problemem Onkologicznym

Punkt działa od r. szk. 2006/2007. Jest adresowany do wszystkich osób poszukujących wsparcia psychologicznego w sytuacjach choroby nowotworowej dziecka lub choroby w rodzinie dziecka. Istotą działania punktu jest wsparcie i pomoc psychologiczna w sytuacji kryzysu. Z porad w punkcie korzystają:
- rodzice dzieci kwalifikowanych w Poradni do nauczania indywidualnego
- dzieci i młodzież po okresie leczenia i powrotu do nauki w warunkach szkolnych
- osoby dorosłe skierowane przez lekarza specjalistę w stanach załamania psychicznego wobec postawionej diagnozy

Działalność punktu w ramach indywidualnych porad poszerzona jest o profilaktykę w formie: propagowania przez psychologa Poradni oferty programów profilaktycznych promujących zdrowie w ramach konferencji szkoleniowych oraz współpracy z organizacjami pozarządowymi.
Formą profilaktyki w ramach punktu jest prowadzenie warsztatów „Różowa wstążeczka”

Punkt „Mediacje i porady - pomoc dla rodziców, młodzieży i nauczycieli w rozwiązywaniu konfliktów”

Punkt powołany został na terenie Poradni w roku szkolnym 2007/2008 celem prowadzenia nowej, skutecznej formy rozwiązywania konfliktów przez profesjonalnie przygotowanych fachowców. Adresowany jest do osób w konflikcie (młodzież i dorośli), proponując im:
- określić kwestie sporne
- wyrazić potrzeby i oczekiwania
- zmniejszyć bariery komunikacyjne
- opracować propozycje rozwiązań
- zawrzeć satysfakcjonujące rozwiązanie
Z pomocy w punkcie mediacji korzystają rodzice diagnozowanych w Poradni dzieci, którzy pozostają w sytuacji konfliktu, separacji, rozwodu . Ich praca z mediatorami ukierunkowana jest m.in. na ustalenie rodzicielskiego planu wychowawczego, co służy pomocy dziecku zgłoszonemu do Poradni.
Z pomocy w punkcie korzystają także dyrektorzy i nauczyciele szkół w sytuacjach konfliktu: nauczyciel – uczeń, uczeń – uczeń, nauczyciel – rodzic.

 

Działania doraźne i interwencyjne wymagające pomocy i wsparcia specjalistów poradni

    Grupy Wsparcia dla nauczycieli oraz praca w ramach Grup Prewencyjnego Wsparcia w Szkołach.
    Udział w Ogólnopolskim Tygodniu Kariery oraz Ogólnopolskim Dniu Bezpłatnych Diagnoz Logopedycznych
    Konsultacyjno-doradcze punkty na terenie szkół i placówek
    Popularyzacja wiedzy psychologicznej i pedagogicznej podczas konferencji
    Pomoc w rozwiązywaniu sytuacji kryzysowych w rodzinie oraz sytuacji trudnych konfliktowych w szkołach