PORADNIA PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNA Nr 4

we Wrocławiu

PORADNIA PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNA Nr 4

we Wrocławiu

PORADNIA PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNA Nr 4

we Wrocławiu

PORADNIA PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNA Nr 4

we Wrocławiu

Jak oceniasz jakość pracy naszej poradni?

Bardzo dobra - 79.1%
Dobra - 6.7%
Wystarczająca - 3.2%
Niewystarczająca - 10.9%

Oddanych głosów: 834
Głosowanie dla tej głosowanie zakończyło się. Włącz: 24 Maj 2020 - 10:02 

Poradnia udziela pomocy psychologiczno-pedagogicznej dzieciom, młodzieży, ich rodzicom (prawnym opiekunom) oraz nauczycielom placówek oświatowych z rejonu Wrocław-Fabryczna.

Poradnia zapewnia pomoc specjalistyczną w zakresie:

 • ustalania przyczyn trudności rozwojowych u małego dziecka
 • diagnozy inteligencji oraz poziomu rozwoju funkcji poznawczych (spostrzegania, pamięci, uwagi)
 • problemów emocjonalnych i wychowawczych dzieci i młodzieży
 • nieprawidłowości w rozwoju osobowości
 • diagnozy trudności edukacyjnych, np. związanych z dysleksją rozwojową, niepełnosprawnością i chorobami przewlekłymi
 • diagnozy w kierunku indywidualnego programu lub toku nauki
 • doradztwa zawodowego
 • diagnozy uzdolnień
 • wad wymowy
 • innych trudności

W Poradni można skorzystać z diagnozy, terapii, konsultacji, porady:

 • psychologicznej
 • pedagogicznej
 • logopedycznej

Dla dzieci w wieku przedszkolnym i ich rodziców proponujemy:

 • zajęcia indywidualne stymulujące rozwój psychoruchowy dziecka
 • zajęcia grupowe dla dzieci z nadpobudliwością psychoruchową (małe grupy) z elementami bajkoterapii, muzykoterapii
 • terapię moczenia nocnego, zanieczyszczania się
 • terapię dzieci lękowych
 • logoterapię
 • edukację rodziców w zakresie wspierania rozwoju dziecka oraz poprawy jego funkcjonowania
 • warsztaty dla rodziców dzieci z trudnymi zachowaniami (np. nieposłuszeństwo)

Dla uczniów szkoły podstawowej proponujemy:

 • zajęcia terapii pedagogicznej dla uczniów z problemami edukacyjnymi (trudności w czytaniu, pisaniu, liczeniu)
 • terapię indywidualną psychologiczną dla dzieci: nieśmiałych, wycofujących się, z trudnościami w relacjach rówieśniczych, nadpobudliwych
 • wspieranie uzdolnień - zajęcia warsztatowe
 • zajęcia integracyjne w zespołach klasowych, pomoc w przekraczaniu progu edukacyjnego u uczniów klas III, w rozwiązywaniu problemów klasowych
 • zajęcia antystresowe dla uczniów przed sprawdzianem szóstoklasisty
 • zajęcia warsztatowe "Trening pewności siebie" dla uczniów klas V i VI

Dla uczniów gimnazjum oraz szkół ponadgimnazjalnych proponujemy:

 • terapię pedagogiczną dla uczniów z trudnościami edukacyjnymi
 • terapię indywidualną psychologiczną dla uczniów z problemami emocjonalnymi
 • zajęcia antystresowe dla uczniów klas III gimnazjum oraz uczniów klas maturalnych
 • zajęcia z zakresu profilaktyki
 • indywidualne poradnictwo zawodoznawcze
 • zajęcia warsztatowe ukierunkowujące wybór szkoły i zawodu